Publishing Photographs of Dead Bodies

Publishing Photographs of Dead Bodies

AIPCE ( The Alliance of Independent Press Council of Europe) සංවිධානය මළ සිරුරුවල ඡායාරූප ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේදී පහත සඳහන් කරුණු සලකා බලන ලෙස  තම  රටේ මාධ්‍යවේදීන් සහ සංස්කාරකවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.    පෞද්ගලිකත්වය සැලකීම.   පෞද්ගලිකත්වයට ගරු කිරීම.   පෞද්ගලිකත්වයේ කීර්තිය.    මළ සිරුරේ ඡායාරූපයක් පළ කිරීමට පෙර ඛේදජනක සිදුවීමක් ගැන දැන ගැනීමට ළඟම ඥාතීන්ට කාලය

AIPCE ( The Alliance of Independent Press Council of Europe) සංවිධානය මළ සිරුරුවල ඡායාරූප ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේදී පහත සඳහන් කරුණු සලකා බලන ලෙස  තම  රටේ මාධ්‍යවේදීන් සහ සංස්කාරකවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

 

 •  පෞද්ගලිකත්වය සැලකීම.

 

 • පෞද්ගලිකත්වයට ගරු කිරීම.

 

 • පෞද්ගලිකත්වයේ කීර්තිය.

 

 •  මළ සිරුරේ ඡායාරූපයක් පළ කිරීමට පෙර ඛේදජනක සිදුවීමක් ගැන දැන ගැනීමට ළඟම ඥාතීන්ට කාලය දෙන්න.

 

 • මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රකාශනය හෝ ප්‍රකාශනය නොකිරීමේ තේරීම  මැන බැලිය යුතුය.

 

 • මියගිය පුද්ගලයින්ගේ ඡායාරූප ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අවසර ඇත්තේ පුද්ගලයා හඳුනා ගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා පමණි.

 

ශ්‍රී ලංකා කර්තෘ සංසදය (TEGOSL) විසින් කෙටුම්පත් කරන ලද කර්තෘවරුන්ගේ වෘත්තීය පුහුණු සංග්‍රහයේ මළ සිරුරුවල ඡායාරූප ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙසේ සඳහන් වේ.

 

 1. පෞද්ගලිකත්වය

 

7.1: පුද්ගල පුද්ගලික සහ පවුල් ජීවිත, ඔවුන්ගේ නිවස, සෞඛ්‍යය සහ ඩිජිටල් සන්නිවේදනය ඇතුළු ලිපි හුවමාරුව කෙරෙහි ගරු කිරීමට පුවත්පත් විශේෂ සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුය. අවසරයකින් තොරව මෙම පෞද්ගලිකත්වයට ඇති අයිතියට අනවසරයෙන් ඇතුළුවීම සාධාරණීකරණය කළ හැක්කේ මහජන අවශ්‍යතා ඉක්මවා යාමෙන් පමණි.

7.3: ශෝකය හෝ කම්පනය සම්බන්ධ අවස්ථාවන්හිදී, විමසීම් සහ ප්‍රවේශයන් සංවේදීව සහ අභිමතය පරිදි හසුරුවන බව සහතික කිරීමට විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුය. 

 

 1. සාමාන්‍ය වාර්තාකරණය සහ ලිවීම

6.1: කෲරත්වය, ප්‍රචණ්ඩත්වය, මත්ද්‍රව්‍ය අනිසි භාවිතය, ම්ලේච්ඡත්වය, සෝචනීයත්වය, ලිංගික හිංසාව සහ අසභ්‍ය බව වැනි විශේෂයෙන් කම්පන සහගත හෝ චිත්තවේගීය වශයෙන් වේදනාකාරී ස්වභාවයක් ඇති සමාජ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේදී – පුවත්පත් මගින් කරුණු, අදහස්, ඡායාරූප සහ ග්‍රැෆික්ස් ඉදිරිපත් කිරීමට විශේෂ සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුය.

 

இறந்த உடல்களின் புகைப்படங்களை வெளியிடுதல்’ 

 

பத்திரிகைகளில் இறந்த உடல்களின் புகைப்படங்களை வெளியிடுதல்; AIPCE இன் ஒழுக்கக் கோவை மற்றும் பத்திரிகையாசிரியர் ஒழுக்கக் கோவைகளின் பார்வை. 

 

ஐரோப்பாவின் சுதந்திர பத்திரிகை பேரவையின் (AIPCE) ஒழுக்கக் கோவையில் இறந்த உடல்களின் புகைப்படங்களை வெளியிடும் போது பின்வருவனவற்றைக் கருத்தில் கொள்ளுமாறு தங்கள் நாட்டில் உள்ள ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் பத்திரிகையாசிரியர்களைக் கேட்டுக்கொள்கிறது:

 • தனியுரிமை ஊடுருவல்.

 

 • தனியுரிமைக்கு மரியாதை.

 

 • தனியுரிமையின் கீர்த்தி

 

 • இறந்த உடலின் புகைப்படத்தை வெளியிடுவதற்கு முன், ஒரு சோகமான நிகழ்வைப் பற்றி அறிய உறவினர்களுக்கு போதிய அவகாசம் கொடுங்கள்.

 

 • ஊடகவியலாளர்கள் எதை வெளியிடுவது அல்லது எதை வெளியிடக் கூடாது என்ற தேர்வை எடைபோட வேண்டும்.

 

 • இறந்தவர்களின் புகைப்படங்களை வெளியிடுவது அந்த நபரை அடையாளம் காண்பதற்கு உதவுவதற்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது.

 

இலங்கை பத்திரிகையாசிரியர் கழகத்தினால் (TEGOSL) உருவாக்கப்பட்ட பத்திரிகையாசிரியர் ஒழுக்கக் கோவை, இறந்த உடல்களின் புகைப்படங்களை வெளியிடுவது தொடர்பாக கூறுகிறது:

 

 1. இரகசியத்தன்மை

7.1 தனி நபர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கை அவர்களின் வீட்டு விவகாரங்கள், உடல் நலன், மின்னஞ்சல் பரிமாற்றம், இலத்திரனியல் தொடர்புகள் மற்றும் கடிதப் போக்குவரத்துக்கள் ஆகியவற்றை மதிப்பதில் ஊடகம் குறிப்பாகக் கவனஞ் செலுத்த வேண்டும். பொது நலன் மிகைக்கும் போது மாத்திரமே சம்மதம் இன்றி இத்தகைய ஏகாந்தமான விடயங்களில் தலையிடுவதை நியாயமெனக் கொள்ளலாம். 

 

7.3 கவலை தரும் அல்லது அதிர்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களில் அறிக்கையிடல் அல்லது தலையிடுவதை உணர்வுடனும் விவேகத்துடனும் மேற்கொள்வதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

 

 1. பொதுவான செய்தி அறிக்கை மற்றும் எழுத்தில் வடித்தல்

 

6.1 அக்கிரமம், வன்செயல்கள், போதைப்பொருள், துஷ்பிரயோகம், கொடூரத்தன்மை பிறருக்கு நோவினை செய்தல், காமம் மற்றும் ஓழுக்கக் கேடு போன்ற குறிப்பாக  அதிர்ச்சியூட்டும் அத்துடன் உணர்வுகளில் நோவினை ஏற்படுத்தும் சுபாவத்தையுடைய சமூகப் பிரச்சனைகளைப் பற்றிய விடயங்கள் தொடர்பாக  அச்சு ஊடகம் பொது நலன் கருதிச் செய்திகளைப் பிரசுரிக்கும் அதன் கடமைக்கமைய உண்மைச் சம்பவங்கள் கருத்துக்கள் புகைப்படங்கள் மற்றும் சித்திரங்களை உரிய உணர்வுடனும் விவேகத்துடனும் சமர்ப்பிக்க விஷேட கவனம் எடுக்க வேண்டும்.

 

 ‘Publishing photographs of dead bodies’

Publishing photographs of dead bodies in newspapers; views expressed by AIPCE Codes and the Editors’ Code:

The Alliance of Independent Press Council of Europe (AIPCE) in their country Codes requests journalists and editors to consider the following when publishing photographs of dead bodies:

 • Intrusion of privacy.

 

 • Respect for privacy.

 

 • Reputation of privacy.

 

 • Give time to next of kin to learn about a tragic event before publishing a photograph of a dead body.

 

 • Journalists must weigh the choice of publishing or not publishing.

 

 • Publishing photographs of dead people is permissible only to help identify the person.

 

The Editors’ Code of Professional Practice drafted by The Editors’ Guild of Sri Lanka (TEGOSL) states in respect of publishing photographs of dead bodies:

 

 1. PRIVACY 

 

7.1: The press shall exercise particular care to respect the private and family lives of individuals, their home, health and correspondence, including digital communications. Intrusions on this right to privacy without consent could be justified only by some over- riding public interest. 

7.3: Particular care should be taken to ensure that in cases involving grief or shock, inquiries and approaches are handled with sensitivity and discretion. 

 

 1. GENERAL REPORTING and WRITING 

 

6.1: In dealing with social issues of a particularly shocking or emotionally painful nature – such as atrocity, violence, drug abuse, brutality, sadism, sexual salacity and obscenity – the press should take special care to present facts, opinions, photographs and graphics with due sensitivity and discretion, subject to its duty to publish in the public interest. 

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos