ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් පැමිණිලි කොමිසමේ කමල් ලියනාරච්චි මහතා සම්බන්ධ වුනු ව්‍යාජ තොරතුරු සහ වෛරී ප්‍රකාශ පිළිබඳ සාකච්ඡාව

ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් පැමිණිලි කොමිසමේ කමල් ලියනාරච්චි මහතා සම්බන්ධ වුනු ව්‍යාජ තොරතුරු සහ වෛරී ප්‍රකාශ පිළිබඳ සාකච්ඡාව

සාරධර්ම පිරි සමාජයක් ගොඩනගමු. වෛරි ප්‍රකාශනයන් හා අසත්‍ය තොරතුරු ප්‍රචාරයට නොකරමු

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos