අයදුම්පත් කැඳවීම- ජනමාධ්‍ය විශිෂ්ටතා සම්මාන 2021

අයදුම්පත් කැඳවීම- ජනමාධ්‍ය විශිෂ්ටතා සම්මාන 2021

  2021 ජනමාධ්‍ය විශිෂ්ටතා සම්මාන උළෙල සදහා අයදුම් පත්‍ර භාරගන්නා අවසන් දිනය 2022 අගෝස්තු 20 සෙනසුරාදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇත. අගෝස්තු 20 වෙනිදා ට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත්‍ භාර ගනු නොලැබේ. අයදුම් පත්‍රය භාගත කරන්න!

 

2021 ජනමාධ්‍ය විශිෂ්ටතා සම්මාන උළෙල සදහා අයදුම් පත්‍ර භාරගන්නා අවසන් දිනය 2022 අගෝස්තු 20 සෙනසුරාදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇත. අගෝස්තු 20 වෙනිදා ට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත්‍ භාර ගනු නොලැබේ.

අයදුම් පත්‍රය භාගත කරන්න!

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos